Vodomery a merače tepla

 

Vodomery a merače tepla spadajú do skupiny určených meradiel v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii. Určené meradlá podliehajú metrologickej kontrole pred uvedením meradla na trh a počas používania určeného meradla, resp. po uplynutí doby platnosti overenia. Vyhláška  č. 161 ÚNMS SR z 12. júna 2019 predpisuje čas platnosti overenia pre bytové vodomery na teplú a studenú vodu na 5 rokov, pre domové a ostatné vodomery na 6 rokov a pre merače tepla na 4 roky. To znamená, že po uplynutí tejto doby od montáže nového merača alebo po uplynutí doby overenia repasovaného merača, musí byť tento merač vymenený za nový alebo metrologicky overený.

Dodávame a montujeme:

Vodomery na teplú a studenú vodu:

  • bytové antimagnetické nové alebo repasované (metrologicky overené)
  • bytové antimagnetické s diaľkovým odpočtom
  • domové (šachty, rodinné domy)
  • priemyselné (betonárky, priemyselné parky, obchodné centrá)

Merače tepla a ich členy:

  • vizuálne
  • s diaľkovým odpočtom

Pri meračoch s diaľkovým odpočtom vykonávame aj samotné odpočty dát. Rádiový odpočet sa robí bez potreby vstupu do bytu alebo priestoru, dáta sú presné s detekovaním prípadných chýb na merači. V prípade potreby sprostredkujeme aj rozúčtovanie nákladov na spotrebu vody a tepla. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku.